Gebruikersvoorwaarden

De dienst "Raids.nl" wordt u via internet aangeboden. Aan het gebruik van Raids.nl zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Raids.nl te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Raids.nl schriftelijk zijn aanvaard.Artikel 1. Gebruik van de dienst

 1. Met Raids.nl heeft u de mogelijkheid een profiel van uzelf te publiceren, discussies te voeren en met andere gebruikers in contact te komen. Raids.nl bemiddelt niet bij het daadwerkelijk contact leggen maar houdt wel toezicht op een gepast en legaal gebruik van de dienst.
 2. Om Raids.nl te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.
 3. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Raids.nl mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Raids.nl heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
 4. Met Raids.nl worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Raids.nl voor meer informatie.


Artikel 2. Gebruiksregels

 1. Het is verboden Raids.nl te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het aanmaken van profielen onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander, of als een beheerder/moderator van Raids.nl.
 2. Daarnaast is het verboden bij Raids.nl
  1. onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
  2. informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
  3. informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
  4. anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  5. de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
  6. en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.
 3. Indien Raids.nl constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Raids.nl zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
 4. Indien naar het oordeel van Raids.nl hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Raids.nl of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Raids.nl gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Raids.nl is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen.
 5. Raids.nl is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Raids.nl gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 6. Raids.nl kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Raids.nl van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.


Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

 1. Raids.nl spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
 2. Raids.nl onderhoudt Raids.nl actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Raids.nl dit in de nachtelijke uren (tussen 23:00 en 07:00 uur) uitvoeren. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
 3. Raids.nl mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Raids.nl aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Raids.nl zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.


Artikel 4. Intellectueel eigendom

 1. De dienst Raids.nl, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Raids.nl. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Raids.nl, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 2. Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Raids.nl heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst.
 3. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.
 4. U mag informatie die u publiceert of opslaat via de dienst naar eigen inzicht aanpassen of weghalen.
 5. Indien u informatie stuurt naar Raids.nl, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
 6. Raids.nl zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via Raids.nl, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Raids.nl daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Raids.nl zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
 7. Indien Raids.nl constateert dat uw bijdragen zijn overgenomen door sites van derden in combinatie met bijdragen van anderen, is Raids.nl gemachtigd om op eigen naam of namens u hiertegen in rechte op te treden. Alle kosten hiervan zijn voor Raids.nl maar u dient zonodig medewerking hieraan te verlenen. Deze clausule verbiedt u niet uw bijdrage elders te publiceren, het gaat uitsluitend om het kunnen optreden tegen overname van (substantieel) alle bijdragen van Raids.nl.


Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

 1. Om u Raids.nl gratis aan te kunnen bieden, vertoont Raids.nl op Raids.nl advertenties van haar sponsors.
 2. Het is niet toegestaan de vertoonde advertenties te blokkeren. Raids.nl heeft het recht uw toegang tot de dienst te blokkeren als zij dit detecteert.
 3. Raadpleeg de privacyverklaring van Raids.nl om meer te weten te komen over uw privacy bij het vertonen van advertenties.


Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert Raids.nl geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst.
 2. Raids.nl is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Raids.nl meldt.
 4. In geval van overmacht is Raids.nl nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.


Artikel 7. Duur en opzegging

 1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd.
 2. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
 3. Raids.nl kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.


Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

 1. Raids.nl mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.
 2. Raids.nl zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
 3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.


Artikel 9. Overige bepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Raids.nl worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Raids.nl gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling "schriftelijk" moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
 4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Raids.nl wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
 5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 6. Raids.nl is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Raids.nl of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

AanmeldenWachtwoord vergeten?Contact